Arulmighu Thopparan Katti Pilliyar Temple

Location : Arulmighu Thopparan Katti Pilliyar Temple is located at Thoppul Pillaiyar Kovil Street, Thanjavaur.

Name of the Deity : Sri Thopparan Katti Pillaiyar

Pooja Kalams : One Kalam

Festival : Vinayagar Sathurthi

Abishegam Rate : Rs.100/-