Arulmighu Naganatha Pillaiyar Temple

Location : Arulmighu Naganatha Pillaiyar Temple is located at West Main Street, Thanjavaur.

Name of the Deity : Sri Naganatha Pillaiyar

Pooja Kalams : Two Kalam

Festival : Sankadahara Sathurthi, Vinayagar Sathurthi, Thanur Matha Pooja.

Abishegam Rate : Rs.100/-